16. toukokuuta 2013

Detox on puhdasta .. huijausta!


Detox on nykypäivän muoti-ilmiö, joka on tuotu tänne yllättäen Yhdysvalloista, jossa se saatiin myytyä Hollywood-tähdille, ynnä muille julkkiksille, jotka tietenkin äkkäsivät päätyä niiden tuotteiden mainostajiksi, rikastuakseen enemmän.

Päivän Hesari käsitteli asiaa tieteellisestä näkökulmasta ja tässä näkökulmassa auttoi ravitsemusfysiologian professori Marja Mutanen Helsingin yliopistolta.

Meillä on hieno koulujärjestelmä, ainakin Pisa-testien mukaan, mutta miten ihmeessä kaikki uudet huuhaavillitykset pääsevät läpi? Sillä kun niitä tutkii ajatuksen kanssa edes muutaman minuutin, niin ne huomaa heti huijaukseksi ihan peruskoulun pohjalta, jos on vaivautunut olemaan hereillä niillä tunneilla, joilla käsiteltiin ihmisen elimistön toimintaa, ihmisen fysiologiaa.

HS MAKSUMUURI - Detox-hoidot ovat humpuukia

 

Eniten ihmetyttää se, että kun hieman tutkailin detoxia pintaa syvemmältä, niin sen kohderyhmä ovat naiset ja lisäksi hyväpalkkaiset, joka tarkoittaa yleensä korkeaa koulutustasoa. Detox-tuotteet ovat yleisesti niin kalliita, jonkin firman tarjoamista viikkojen kuureista puhumattakaan, että ei niihin ole varaa kovin pienellä palkalla.

Eivätkö ihmiset enää ajattele yhtään mitään ostamiensa palveluiden tai tuotteiden taustoista, ja syvenny muutamaksi hetkeksi pohtimaan niiden tieteellistä toimintatapaa, vai onko sitten niin ikävästi, että näin tehdään, mutta ei ymmärretä luettua sisältöä? Onhan tosin koulujärjestelmämmekin sellainen, että se ei kannusta kovin itselliseen ajatteluun, vaan lähinnä pänttäämään asioita ulkoa, jotta pääsisi tenteistä läpi ja sitten käy niin, että tietoa on virrannut hyvin paljon läpi, aiheuttamatta sen suurempia vaikutuksia siellä korvien välissä.

Hieman googlettelin detoxia, niin sieltä löytyi taas yllättävä toinen muoti-ilmiö asioiden voimana, joka ei minua kauheasti yllättänyt, kuten esimerkiksi tämä:


Detox puhdistuskuuri -  kehon kokonaisvaltainen puhdistautuminen

 

Koska kyseessä on detox, käytämme luomutuotteita aina kun mahdollista. 

Koska kyseessä on tieteellisen tiedon vastainen humpuuki ja uskomuksiin perustuva, ihmisen tiedetyn fysiologian vastaisen hörhöilyn avulla rahastaminen, käytämme jostain syystä luomutuotteita! Ei yllätä.

Luomun käyttäminen näytti olevan detoxin toimimisen perusta, niin tässäpä tuli jälleen yksi erittäin hyvä syy miettiä sitä, että mitä muuta virkaa luomulla on kuin se, että sillä rahastetaan hyväuskoisia hölmöjä?

Huvittavinta detoxin maailmassa seikkaillessa minusta oli se, että useat Detox-kuurit sisältävät savea, jota pitää syödä pitkin päivää ja sotkea jopa juomaveteensä. Kuitenkin nämä samat detox-ihmiset ovat kovasti huolissaan esimerkiksi alumiinista, eivätkä uskalla käyttää syövän pelossa alumiiniä sisältäviä deodorantteja.

Savi on vain siitä mielenkiintoinen tuote, että se sisältää hurjat määrät alumiinia, sillä se koostuu lähinnä alumiiniyhdisteistä, jonka tietää jokainen peruskoulun hereillä suorittanut. Näinkö nopeasti ihmiset todellakin unohtavat kaiken koulussa oppimansa? Näin on tosin pakko ollakin, sillä eiväthän nämä huijaukset löytäisi muuten otollista asiakaskuntaa.

Mielenkiintoista tässä hörhöilyssä on se, että hyvin pieni määrä alumiinia kainalossa on kauhea asia, mutta sama alumiini, jopa huomattavan suurissa määrissä sekoitettuna juomaveteen onkin sitten tosi jees.

Mutta kuten blogini lukijat jo tietävät, logiikka ei näissä hörhöpiireissä ole se kaikkein kovin pointti, vaan ihan muut arvot.

Sitten Hesariin:

1 Mi­tä kuo­na-ai­neet ovat?

Vi­ral­li­nen ra­vit­se­mus­tie­de ei tun­ne sa­naa kuo­na-ai­ne. Usein ter­mil­lä vii­ta­taan ke­hon ener­gia-ai­neen­vaih­dun­nas­sa syn­ty­viin lop­pu­tuot­tei­siin eli hii­li­di­ok­si­diin ja typ­peen. Pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­ses­sa syn­ty­vä typ­pi on eli­mis­töl­le hai­tal­lis­ta, jo­ten se pois­tuu virt­sas­sa. Ny­kyi­ses­sä ra­vit­se­mus­kes­kus­te­lus­sa mo­ni las­kee kuo­na-ai­neik­si myös muut ai­neet, jot­ka pois­tu­vat ulos­teen ja virt­san mu­ka­na. Täl­lai­sia on esi­mer­kik­si lääk­keis­sä. Myös mo­nis­sa kas­vik­sis­sa on pal­jon sel­lais­ta, jon­ka eli­mis­tö ha­luaa suo­dat­taa pois. Kuo­na-ai­neis­ta pu­hu­mi­nen on an­ta­nut ku­lut­ta­jal­le fii­lik­sen, et­tä ke­hos­sa liik­kuu jo­tain eri­tyi­siä kuo­na-ai­nei­ta, jois­ta pi­tää pääs­tä eroon. Niin eli­mis­tö pää­see­kin, mut­ta se on nor­maa­lia fy­sio­lo­giaa.

Mutta jos ihmisen normaali fysiologia ei ole sinulle tuttu, niin sitten detox on sinun juttu. Tai jos olet löytänyt terveysgurun, joka perustaa oppinsa ihmisen elimistön laajennettuun fysiologiaan, jota tiedemaailma ei vielä tunne, niin silloinkin detox on sinun juttu!

2 Mi­ten näi­tä niin sa­not­tu­ja kuo­na-ai­nei­ta syn­tyy?

Hii­li­di­ok­si­dia syn­tyy ko­ko ajan, kun hen­gi­täm­me, ja typ­peä syn­tyy, kun ha­jo­tam­me ja käy­täm­me ruuas­ta tul­lut­ta pro­teii­nia.

Esi­mer­kik­si kar­keis­sa ja muis­sa vär­jä­tyis­sä elin­tar­vik­keis­sa on joh­dan­nai­sia, jot­ka erit­ty­vät virt­san mu­ka­na, kos­ka ke­ho ei käy­tä nii­tä. Mut­ta niin on esi­mer­kik­si pu­na­juu­res­sa­kin.

3 Ker­tyy­kö toi­sil­le enem­män kuo­na-ai­nei­ta?

Kuo­na-ai­nei­den mää­rät vaih­te­le­vat. Jos on run­sas­pro­teii­ni­sel­la diee­til­lä, ke­ho erit­tää enem­män typ­peä. Sel­lai­nen ih­mi­nen on ty­pen suh­teen suu­rem­mas­sa kuo­na-ai­ne­kuor­mas­sa kuin vä­hem­män proteii­nia syö­vä.

4 Voi­vat­ko kuo­na-ai­neet va­ras­toi­tua ke­hoon ja ai­heut­taa ter­veys­hait­to­ja?
Ei­vät voi. Ke­ho erit­tää ko­ko ajan pois sel­lais­ta, mi­tä se ei tar­vit­se esi­mer­kik­si vi­ta­mii­nei­na ja hi­ve­nai­nei­na. Jos eli­mis­tö on ter­ve, meil­lä ei ole on­gel­maa ai­neis­ta, jois­ta täy­tyi­si pääs­tä eroon.

5 On­ko puh­dis­ta­vis­ta de­tox-kuu­reis­ta apua?

Ne ovat hö­pö­hö­pöä. Olen kuul­lut esi­mer­kik­si hoi­dois­ta, jois­sa lai­te­taan ja­lat jon­kin­lai­seen suo­laan. Sen pi­täi­si no­peut­taa kuo­na-ai­nei­den pois­tu­mis­ta ke­hos­ta. To­del­li­suu­des­sa se ei ole mah­dol­lis­ta. Mak­sas­sa on de­tok­si­fi­kaa­tios­sy­tee­mi, jo­ka ha­pet­taa esi­mer­kik­si al­ko­ho­lia yrit­täen teh­dä si­tä vaa­rat­to­mak­si. De­tox-puh­dis­tuk­siin us­ko­vat ku­vit­te­le­vat, et­tä tä­tä sys­tee­miä voi teh­dä ak­tii­vi­sem­mak­si. Aja­tus on eh­kä läh­töi­sin sii­tä, et­tä esi­mer­kik­si greip­pi ja jot­kut lää­ke­ai­neet ei­vät so­vi yh­teen ja ent­syy­mi­sys­tee­mi voi täl­löin muo­ka­ta lää­ket­tä va­hin­gos­sa ak­tii­vi­sem­mak­si. Mut­ta ei ruual­la tai hie­ron­nal­la 
voi no­peut­taa kuo­na-ai­nei­den pois­tu­mis­ta.

6 Ei­kö ros­ka­ruo­kaa syö­väl­lä mu­ka ole ke­hos­saan enem­män kuo­na-ai­nei­ta kuin ter­veel­li­ses­ti ruo­kai­le­val­la?

Ros­ka­ruo­kaa syö­vä saa heik­ko­laa­tuis­ta ras­vaa ja hii­li­hyd­raat­te­ja, joi­ta eli­mis­tö muut­taa ener­giak­si tai va­ras­toi ras­vak­si. Kuo­na-ai­nei­ta ei ole sen enem­pää kuin ter­veel­li­ses­ti ruo­kai­le­val­la.

7 Mi­hin paas­to pe­rus­tuu?

Ei ole tie­teel­lis­tä näyt­töä, et­tä paas­tos­ta oli­si ter­vey­del­le hyö­tyä. Paas­tos­sa ras­va­va­ras­tot pie­ne­vät, ei sii­nä oi­kein muu­ta ta­pah­du. Ke­ho ei tar­vit­se paas­to­ja ei­kä puh­dis­tuk­sia.

Tämä jälkeen minulla on yksi pyyntö:

Rakas Suomen valtio. Voisimmeko sopia niin, että emme enää kurjistaisi koulujärjestelmäämme uusilla säästöillä, vaan rakentaisimme koulujärjestelmästämme sellaisen, että ihmiset koulusta saamansa tiedon turvin voisivat välttyä huijatuksi joutumiselta.

Ihminen välttyy suurimmalta osalta huijauksista jo sillä tavalla, että oppii koulussa ihmisen elimistön perusfysiologian ja muistaa sen sen jälkeen, kun sulkee koulun oven takanaan.

12 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kommentoisin tähän "korkeakoulutetut naiset käyttävät höpöhöpöhoitoja"-ihmettelyyn. Naisten korkeakoulutus on suurimmaksi osaksi humanismia, viestintää, sosiologiaa, opettajaksi opiskelua, sosiaalipolitiikkaa jne. Tällainen koulutus ei varsinaisesti opeta rationaalista faktaperusteista ajattelua, miehille eikä naisille. Ainoa logiikkaan perustuva kurssi näissä "tieteen"aloissa taitaa olla tilastomatematiikka, josta siitäkään suurin osa porukasta ei meinaa päästä läpi, syynä todennäköisesti enemmän asennevamma matematiikkaa ja numeroita kohtaan kuin osaamattomuus. Sitten vielä ihmetellään naisten vähäistä määrää yritysjohtossa (vastuullisissa ja faktapohjaista ajattelua vaativissa tehtävissä).

Terveisin korkeakoulutettu nainen, diplomi-insinööri

Anonyymi kirjoitti...

Aijaijai. Kyllä kohta alkaa sataa kommentteja, joissa itseoppineet detoxgurut tyrmäävät epäoikeudenmukaiset väitteet huuhaasta sillä, että ihminen ei vielä ymmärrä kaikkea mitä elimistössä tapahtuu ja että detoxia on tehty jo tuhansia vuosia ja...

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehdessä oli juttua näistä detox-laastareista joiden väitetään yön aikana puhdistavan kuona-aineita jalkapohjan kautta :)
http://www.iltalehti.fi/terveys/2013052217051534_tr.shtml

Yksi laastari laitettiin myös marmorilautasen pohjaan, mistä se sitten yön aikana olikin "kerännyt kuona-aineita" saman verran kuin ihmisen jalkapohjasta :D

Olisi mielenkiintoista jos joku joskus jaksaisi testata mitä se laastari sisältää ja millä mekanismilla laastarin sisältö alkaa muuttua vihertävänruskeaksi. Jotenkin en ihan niele purematta, että se värimöhnä olisi peräisin siitä mihin laastari kiinnitettiin...

Anonyymi kirjoitti...

"Ihminen välttyy suurimmalta osalta huijauksista jo sillä tavalla, että oppii koulussa ihmisen elimistön perusfysiologian ja muistaa sen sen jälkeen, kun sulkee koulun oven takanaan."

Tämä pyyntö ei minusta kuulosta kovin järkevältä kun ajatellaan tieteen eteenpäin menoa. Mitään mitä ollaan koulussa päntätty päähämme ei pitäisi koskaan kyseenalaistaa jos "uutta" tietoa tulee eteen. Ja sinäkö tiedät kaiken ihmisen biokemiasta ja fysiologiasta, jota pidät täytenä faktana. Tyrmäämällä kaiken uuden(vaikka se tuntuu täysin hullulta sen hetkisen käsityksen mukaan) emme kehity koskaan ihmisenä eikä sivilisaationa. Hyvä esimerkki tästä on yleltäkin tullut tiedehistoria dokumentti Nikolaus Kopernikuksesta...vaikka aihe ei kuulu tähän keskusteluun.

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

>> Tämä pyyntö ei minusta kuulosta kovin järkevältä kun ajatellaan tieteen eteenpäin menoa. >>>

Tietenkin, jos on käynyt koulunsa esimerkiksi 1800-luvulla, kannattaa tietonsa päivittää.

En minä väittänyt, että koulun jälkeen ei uutta tietoa saa ottaa vastaan.

>>> Ja sinäkö tiedät kaiken ihmisen biokemiasta ja fysiologiasta, jota pidät täytenä faktana. >>>

Kyllä minä sen verran tiedän, että detox on huuhaata ja sellaisena pysyy ja meidän tietomme ihmisestä on tällä hetkellä täysin väärää, jos detox koskaan tulee todeksi muuttumaan.

Meillä on sisäelimet, jota asioista huolehtivat ja mikään laastari ei elimistöstä myrkkyjä poista, etenkään jalkapohjista.

Anonyymi kirjoitti...

"detox on huuhaata ja sellaisena pysyy ja meidän tietomme ihmisestä on tällä hetkellä täysin väärää, jos detox koskaan tulee todeksi muuttumaan.".

Ai, että esim. maksa ja munuaiset eivät puhdista kehoamme(verta) ja eivät tarvitse toimiakseen tiettyjä ravinteita ravinnosta tai aikaa tehdä hommaansa?

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

>>> Ai, että esim. maksa ja munuaiset eivät puhdista kehoamme(verta) ja eivät tarvitse toimiakseen tiettyjä ravinteita ravinnosta tai aikaa tehdä hommaansa? >>>

Ihmisen sisäelimien normaalia toimintaa on täysin turha tuoda mukaan todistamaan, että kehon ulkopuolinen detox olisi jotain muuta kuin hyväuskoisten ja tietämättömien ihmisten huijaamista.

Lue annettu juttu ja ymmärrä sisältö.

Anonyymi kirjoitti...

Ota selvää ja ymmärrä "detox", koska se ei ole laastareita ja tuoteita vaan oikeastaan tapa, jolla pyritään antamaan keholle rauha puhdistaa itse itsensä.

Anonyymi kirjoitti...

Talvella oli vastaavanlainen detox-juttu, jossa jalat laitettiin vedellä täytettyyn astiaan ja vesi värjäytyi rumaksi. Väri oli kyllä loppujen lopuksi elektrodista irronnutta ruostetta.

Anonyymi kirjoitti...

Joopajoo...
Me kyllä ihmetellään uutisia Afrikasta, jossa kerrotaan miten joku nainen on tuomittu ja tapettu noitana. Fiksu länsimainen ihminen kauhistelee tuollaista hirvittävää ja alkukantaista taikauskoa, höh, noitia muka!

Samalla tämä fiksu länsimainen ihminen uskoo detoxiin, homeopatiaan, horoskooppeihin jne jne...

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä, kuka sitten onkaan fiksu.

Toisekseen, jos detox kerran ei ole laastareita tai tuotteita, niin mitä ne sellaiset tuotteet sitten ovat?
Keho puhdistaa itse itsensä, joo.

Mikko Lahtinen kirjoitti...

Michael Greger teki noin vuosi sitten lyhyen videon liittyen tuohon kehon oman puhdistautumisen tehostamiseen:

http://nutritionfacts.org/video/the-best-detox/

(The Best Detox)

Ihmelaastareita tai hilavitkuttimia ei hänkään toki neuvo hankkimaan, vaan lähinnä huolellisesti järsimään parsakaalia.