27. huhtikuuta 2013

Ravinto-ohjeilla on eroa, löytyy myös huuhaata

Hesarin mielipide-palstalla on käyty keskustelua vaihtoehtohoidoista ja nyt mukaan on päässyt myös ravintoon liittyvät vaihtoehtohoidot.

Ravitsemusterapian ja ravintoterapian välillä on suuria eroavaisuuksia

 

Han­na Hut­tu­nen ja Miia In­ke­roi­nen kir­joit­ti­vat (HS Mie­li­pi­de 24. 4.) niin sa­not­tuun funk­tio­naa­li­seen lää­ke­tie­tee­seen poh­jau­tu­vas­ta ra­vin­to­te­ra­pias­ta. Ha­luam­me tar­ken­taa mo­nil­le vai­keas­ti hah­mot­tu­via eroa­vai­suuk­sia ra­vin­to­te­ra­pian ja ra­vit­se­mus­te­ra­pian vä­lil­lä. Ra­vit­se­mus­te­ra­peu­tit ovat Val­vi­ran lail­lis­ta­mia ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­löi­tä. He toi­mi­vat muun muas­sa sai­raa­lois­sa, ter­veys­kes­kuk­sis­sa, kun­tou­tus­lai­tok­sis­sa ja yk­si­tyi­sil­lä lää­kä­ria­se­mil­la.

Ra­vit­se­mus­te­ra­peu­tin an­ta­ma oh­jaus pe­rus­tuu tut­kit­tuun tie­toon. Ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti, ku­ten lää­kä­ri­kin, on vas­tuus­sa an­ta­mas­taan oh­jauk­ses­ta.

Tästä olen kirjoittanut jo aiemmin ja koska hyvä huijaus on aina lähellä alkuperäistä, aitoa tuotetta, niin on tässäkin tapauksessa, eli kun muutamme muutaman kirjaimen toiseksi, luomme hienon tittelin, joka vaikuttaa vastuulliselta titteliltä:

Sen si­jaan ra­vin­to­te­ra­peut­tien toi­min­taa ei val­vo mi­kään vi­ra­no­mai­nen, ei­kä heil­lä myös­kään ole vas­tuu­ta an­ta­mis­taan neu­vois­ta. Ku­ka ta­han­sa ka­dun tal­laa­ja voi kut­sua it­seään ra­vin­to­te­ra­peu­tik­si.

Kuka tahansa voi todellakin antaa itselleen tittelin ravintoterapeutti, ilman edes minuutin pätevää koulutusta ravitsemukseen. Yksi käytetty nimike on myös ravitsemusasiantuntija, joka on kovin suosittu erilaisten huuharien keskuudessa.

Hut­tu­nen ja In­ke­roi­nen mai­nit­si­vat, et­tä ra­vin­to­te­ra­pial­la on vai­kea va­hin­goit­taa ke­tään. Tä­mä var­mas­ti pi­tää­kin paik­kan­sa, kun ky­se on pe­rus­ter­veis­tä ih­mi­sis­tä. Klii­nis­tä työ­tä sai­rai­den ih­mis­ten pa­ris­sa te­ke­vät ra­vit­se­mus­te­ra­peu­tit ei­vät voi va­li­tet­ta­vas­ti yh­tyä tä­hän nä­ke­myk­seen.

Tois­tu­vas­ti ta­paam­me ra­vin­to­te­ra­peu­til­ta, per­so­nal trai­ne­ril­ta tai muul­ta vas­taa­val­ta ra­vin­to-oh­jei­ta saa­nei­ta po­ti­lai­ta, joi­den ra­vit­se­mus­ti­la on näi­tä oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la huo­non­tu­nut.

Esi­mer­kik­si syö­pä­po­ti­las on saa­mien­sa oh­jei­den mu­kaan naut­ti­nut run­saas­ti vi­her­ra­vin­toa, raa­ka-ra­vin­toa ja eri­lai­sia luon­tais­tuot­tei­ta, mut­ta sa­man­ai­kai­ses­ti pro­teii­nin ja ener­gian saan­ti on jää­nyt va­jaak­si. Seu­rauk­se­na täs­tä on ol­lut vai­kea va­jaa­ra­vit­se­mus­ti­la eli voi­ma­kas laih­tu­mi­nen ja li­has­mas­san me­ne­tys. Tä­mä hei­ken­tää po­ti­laan toi­min­ta­ky­kyä, elä­män­laa­tua ja mah­dol­li­suut­ta saa­da syö­pä­hoi­to­ja.

Ravintoasiantuntijoiden onneksi heillä ei todellakaan ole mitään vastuuta ohjeistaan, vaan se on potilaan kannalta sitten voi voi, kun jotain tapahtuu. Asiantuntija voi sitten keksiä uuden teorian, minkä takia tilanne meni pieleen ja sitten voidaan olla vielä enemmän syvemmällä allikossa, kuin edes aluksi ojasta jouduttiin.


Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va nuo­ri on saa­nut tiu­kan ruo­ka­va­lio­suun­ni­tel­man, jo­ta nou­dat­ta­mal­la ano­rek­ti­nen oi­rei­lu on en­ti­ses­tään pa­hen­tu­nut. Vai­kea­ta nie­le­mis­vai­keut­ta on hoi­det­tu voi­mak­kail­la an­tiok­si­dant­ti­val­mis­teil­la, mut­ta riit­tä­vä ener­gian ja pro­teii­nin saan­ti se­kä po­ti­laan nie­le­mi­sel­le tur­val­li­nen ruo­ka­va­lion ra­ken­ne on jä­tet­ty ot­ta­mat­ta huo­mioon. Seu­rauk­se­na po­ti­las on jou­tu­nut osas­to­hoi­toon as­pi­raa­tiop­neu­mo­nian vuok­si.

Al­ler­gian tai suo­lis­to­vai­vo­jen vuok­si po­ti­las on lä­he­tet­ty tie­teel­li­seen näyt­töön pe­rus­tu­mat­to­miin, usein hy­vin hin­ta­viin tes­tei­hin. Näi­den pseu­do­tes­tien pe­rus­teel­la on mää­rät­ty tiuk­ka, ra­joit­ta­va ja vail­la pe­rus­tei­ta ole­va ruo­ka­va­lio.

Hy­vä ra­vit­se­mus on hy­vin­voin­nin ja sai­rau­des­ta toi­pu­mi­sen pe­rus­ta, mut­ta se täy­tyy teh­dä am­mat­ti­tai­dol­la ja tur­val­li­ses­ti.

Ja näitä hintavia huuhaa-testejä riittää, aina elävän veren kuvauksesta alkaen ja päättyen ties mihin humpuukiin. 

Maksat tuhat euroa, kuuntelet neljä päivää jotain höpinöitä ja sen jälkeen olet korkeasti koulutettu verikuvaaja ja voit aloittaa bisneksen sairaiden kustannuksella.

Kävin läpi Pubmed-tietokantaa ja kovin tyhjää tuotti, ainakin hakusanoilla ’live blood analysis’ tai ’dry blood analysis’

 Yleensä näiden vaihtoehtoterapioiden takana on vanhempi mieshenkilö Yhdysvalloista, joka ne on kehittänyt ja yleensä kehittäjällä ei ole mitään lääketieteen koulutusta tai jos on, se on jokin paperilappunen saatuna joltain kirjekurssilta. "Dr" Robert O. Young lienee oppikirjaesimerkki siitä, miten luodaan humpuukiteorioita, niitä tukevia "tieteellisiä" tutkimuksia ja hienoja titteleitä.

Kun menette ravintoasiantuntijalle, joka koettaa myydä teille jotain sellaista, jota länsimainen lääketiede ei hänen mukaansa vielä tunne, mutta tuntee kohta, jättäkää hänet jupisemaan itsekseen ja poistukaa rahojenne kanssa siinä vaiheessa, kun omat rahanne ovat omassa lompakossanne.


2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Esi­mer­kik­si syö­pä­po­ti­las on saa­mien­sa oh­jei­den mu­kaan naut­ti­nut run­saas­ti vi­her­ra­vin­toa, raa­ka-ra­vin­toa ja eri­lai­sia luon­tais­tuot­tei­ta, mut­ta sa­man­ai­kai­ses­ti pro­teii­nin ja ener­gian saan­ti on jää­nyt va­jaak­si. Seu­rauk­se­na täs­tä on ol­lut vai­kea va­jaa­ra­vit­se­mus­ti­la eli voi­ma­kas laih­tu­mi­nen ja li­has­mas­san me­ne­tys. Tä­mä hei­ken­tää po­ti­laan toi­min­ta­ky­kyä, elä­män­laa­tua ja mah­dol­li­suut­ta saa­da syö­pä­hoi­to­ja."

Kärjistetty komentti. Tottakai energian saantiin(rasva/sokerit) on kiinnitettävä huomiota kun syödään paljon viherravintoa. Ei kielletä etteikö muuta saisi syödä kuin raakaruokaa ja viherpöperöitä. Jaa eikö syopähoidot(sytostaatti/sädetys) muka heikennä elämisenlaatua tai johda immuunipuolustuksen romahdukseen...siihenhän ne juuri pyrkivät. Sairaalaruoka hoitojen ohessa ei sitten muuta sisälläkkään kuin energiaa hiilareista/nopeita sokereista. Siellä muut ravintoaineet etsivät toistaan eikä väriä annoksissa paljon näy ps. sokeriset marjakiisselit.

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

Anonyymi voi aivan vapaasti jättää syöpään sairastuttuaan lääketieteen syöpähoidot väliin ja mennä kenen tahansa poppamiehen luo nauttimaan luomuteetä ja toivomaan parasta.

Minä valitsen mieluummin lääketieteen tuottaman vaihtoehdon sairaalaruokineen.

Mutta jostain syystä lääketieteen vastustajien mielipide vaihtuu kumman nopeasti siinä tilanteessa, kun se oma täydellisyyteen luomuruualla viilattu oma keho sairastuu.

Alkaa parjattu lääketiede kiinnostaa kummasti, eikä sairaalaruokakaan enää niin hirveän huonoa ole.