6. helmikuuta 2013

Osmo Rauhala vauhdissa Hesarissa

Helsingin Sanomat uutisoi kiihkottomasti ja asiallisesti luomusta muutama päivä sitten.

No tämän päivän Hesarin yleisönosasto tarjosi sitten luomuvastineen, josta tuttuun tapaan vastasi kuvataiteilija Osmo Rauhala ja sen voitte taas lukea maksumuurin takaa täältä:

Luomun eduista on tutkimustietoa

 

Päin­vas­toin kuin Mat­ti Tyy­nys­nie­mi väit­tää (HS Ta­lous 3. 2.), luo­mu­ruuan ja te­ho­tuo­te­tun ra­vin­non erois­ta ja vai­ku­tuk­sis­ta ym­pä­ris­töön ja ih­mis­ten ter­vey­teen on näyt­töä.

Arvoisa Osmo Rauhala, sitä näyttöä ei ole ja kun tarkastelemme kirjoitustasi hieman tarkemmin, lukijat sen kenties tulevat huomaamaan.

Tuo­re esi­merk­ki on EU:n esi­tys kiel­tää Suo­mes­sa­kin käy­tös­sä ole­via tor­jun­ta-ai­nei­ta nii­den ai­heut­ta­mien maail­man­laa­juis­ten me­hi­läis­kuo­le­mien vuok­si. Myös län­si­mais­ten mies­ten siit­tiö­ka­don yh­dek­si syyk­si epäil­lään ra­vin­nos­ta saa­tu­ja jää­miä.

Ja nyt sitä luomuväen mielikuvahuttua alkaa sitten tulla tuutin täydeltä ja tämän Osmo Rauhala kyllä osaa.

EU:ssa on todellakin olemassa tällainen selvitys käynnissä, mutta ennen kuin meillä on faktoja asiasta, Osmo Rauhala voi kaikessa rauhassa pitää peukalonsa pystyssä ja toivoa parasta. Osmo Rauhala myös unohtaa että sperman heikkenemisestä epäillään vähän sitä sun tätä ja uusimpana ehdokkaana on TV.

Miksi Osmo Rauhala ei epäile, että luomutuotannon sallimat myrkyt voisivat heikentää miehen spermaa, kun ne on tieteellisissä tutkimuksissa havaittu luonnolle jopa synteettisiä myrkkyjä vaarallisemmiksi!

Osmo Rauhala, nyt hieman rotia aika yksipuoliseen näkemykseesi, joka tosin on linjassa luomuväen mielikuvamainonnon kanssa!

Yh­dys­val­lois­sa tor­jun­ta-ai­neet on tut­ki­muk­sis­sa kyt­ket­ty mo­niin sai­rauk­siin ku­ten syö­pään, he­del­mät­tö­myy­teen, op­pi­mis­häi­riöi­hin, ast­maan ja al­ler­gioi­hin. Tut­ki­muk­sia ovat teh­neet muun muas­sa ar­vos­te­tut John Hop­kin­sin ja Har­var­din ylio­pis­tot.

Saman aiheuttaa aivan jokainen kemikaali suurina annoksina, aivan vedestä lähtien. Luomuväki osaa erittäin taitavasti leikata tutkimuksesta rusinat, eli sen kohdan, jossa jonkin kemikaalin on havaittu aiheuttavan kaikkea mahdollista, mutta sitten lause leikataan sopivasti siitä kohdasta poikki, jossa sen sairastumisen riskit selvitetään ja esimerkiksi teoreettiseen sairastumiseen tarvittavan altistusten määrä.

Jälleen kerran pitäisi Osmo Rauhalalta kysyä niistä luomun sallimista myrkyistä, että miksi hän ei ole niistä huolissaan, vaikka niillä on havaittu samoja haittoja, jopa huomattavasti pienemmillä altistuksillä!

Esimerkiksi luomun sallima luonnon pyretriini on hyvin herkistävä aine, joka aiheuttaa astmaa, allergioita ja ties mitä, sekä tappaa kaiken elollisen ruiskutusalueeltaan, mutta sen synteettisestä versiosta on allergeenit sekä muut ärsyttävyydet puhdistettu ja niistä on jopa saatu suhteellisen turvallisia haittahyönteisten luonnollisille vihollisille.

Mutta koska Osmo Rauhalan retoriikka perustuu sille harhaiselle käsitykselle, että kaikki luonnosta tuleva on hyvää ja laboratoriosta tuleva on pahaa, niin hän ei kykene näkemään luomun ongelmia missään kohdassa.

Vuon­na 2010 jul­kais­tu val­tion ra­hoit­ta­ma Pre­si­dent Can­cer Pa­nel Re­port, laa­ja ja kym­me­nen vuot­ta kes­tä­nyt sel­vi­tys, lis­taa tor­jun­ta- ja li­sä­ai­neet mer­kit­tä­väk­si ris­kik­si sai­ras­tua syö­pään. Luo­mu­tuo­tan­nos­sa nä­mä ai­neet on ka­te­go­ri­ses­ti kiel­let­ty ei­kä jää­miä syn­ny.

Tämäkin raportti olisi taas hauska nähdä ja etenkin se, että mitä siellä oikeasti sanottiin. Ja taas unohdetaan luomun sallimat kemikaalit ja niiden osuus riskiin.

Meil­lä vii­ta­taan usein yh­teen brit­ti­sel­vi­tyk­seen, jos­sa ei ha­vait­tu ero­ja te­ho­kas­va­te­tun ja luo­mu­ruuan si­säl­lös­sä.

Heh. Osmo Rauhalan mielikuvituksessa yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston laaja systemaattinen kirjallisuuskatsaus onkin muuttunut yhdeksi brittiselvitykseksi.

No taiteilija ei voi kaikkea tietää ja ensimmäiseksi Osmo Rauhalan kannattaisi perehtyä siihen, mitä tiedemaailmassa tarkoittaa systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Syy on tut­ki­muk­sen läh­tö­koh­ta, jon­ka mu­kai­ses­ti ver­tai­lua myrk­ky­jää­mien ja vi­ta­mii­ni­pi­toi­suuk­sien osal­ta ei lain­kaan teh­ty kiis­tat­to­man näy­tön puut­tee­seen ve­do­ten.

Osmo rauhala unohti taas sen, että vaikka hän itse rivi toisensa perään koettaa vakuuttaa lukijoita siitä, että luomutuotanto ei käytä mitään vaarallista, niin tutkimushan sai selville, että riski altistua torjunta-aineiden jäämille on hiukan pienempi luomua suosimalla. Se ei suinkaan tullut siihen tulokseen, että luomu on puhdasta ja mitään ylimääräistä siitä ei löydy.

Myrk­ky­jen tuot­ta­jat ve­täy­ty­vät usein tä­män kä­sit­teen taak­se. Tu­pak­ka­teol­li­suus on­nis­tui vii­vyt­tä­mään tu­pa­koin­nin hait­to­jen lail­lis­ta to­tea­mis­ta kol­me vuo­si­kym­men­tä täl­lä sa­mal­la pe­rus­teel­la.

Osmo Rauhala voisi tietenkin myös sanoa, että nyt ne samat tupakkafirmat valmistavat luomusavukkeita terveystietoisten luomukuluttajien riemuksi ja koettavat saada luomun mielikuvat siirrettyä myös tähän savuiseen syöpäkääryleeseen. Mutta vuosikymmenien takaisia tupakkateollisuuden metkuja silloisessa lainsäädännössä on aivan turha vetää esiin nyt ja tuo on hieman huonoa perustelua yhtään mihinkään. Lähes natsikortin veroinen suoritus.

Myös­kään ke­mi­kaa­lien yh­teis­vai­ku­tus­ta ei juu­ri ole sel­vi­tet­ty, vaik­ka mo­nen ai­neen hait­to­jen on ha­vait­tu li­sään­ty­vän al­tis­tut­taes­sa useam­mal­le ke­mi­kaa­lil­le yh­tä ai­kaa. Näin ta­pah­tuu esi­mer­kik­si sil­loin, kun eri tor­jun­ta-ai­ne­jää­mät koh­taa­vat ruuan li­säai­neet.

Ja tämäkään ei siis koskea luomua ja sen kemikaaleja, vaan jokin jumala yms pitää ne yhteisvaikutukset poissa, vai mikä logiikka tässä on taas takana?

Suo­mes­sa ve­sis­töt re­he­vöi­tyi­vät maa­ta­lous­ke­mi­kaa­lien käy­tön kas­vaes­sa. 

Karjan lanta on myös "maatalouskemikaalia", kun se levitetään lannoitteena pellolle.

Maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den tut­ki­mus­kes­kuk­sen MTT:n te­ke­mät tut­ki­muk­set osoit­ta­vat luo­mu­pel­to­jen va­lu­mien voi­van ol­la pie­nem­piä se­kä heh­taa­ril­la las­ket­tu­na et­tä ki­loa koh­ti mi­tat­tu­na.

 No entäs se toinen puoli, mikä Hesarissakin mainittiin, eli että jokin toinen tutkimus on päässyt toiseen tulokseen, eli valumat voivat olla myös suurempia?

Miksi luomuväki ei kykene hyväksymään sitä tosiasiaa, että tulokset ovat ristiriitaisia, eli valumat voivat olla suurempia tai pienempiä, jotka riippuvat monista eri asioista.

Luomu ei ole mikään oikotie onneen, eikä yhtään mihinkään.

Sa­maan tu­lok­seen pää­tyi Yh­dys­val­tain tun­ne­tuim­piin yli­opis­toi­hin kuu­lu­van Cor­nel­lin 30-vuo­ti­nen tut­ki­mus. Se to­te­si myös, et­tä sa­dot säi­ly­vät hy­vi­nä luo­mus­sa. Ruot­sin val­tion koe­ti­lal­la ver­tail­tiin te­ho- ja luo­mu­sa­to­ja vii­si­tois­ta vuot­ta. Mo­lem­mat tuot­ti­vat lä­hes sa­man ver­ran.

Osmo Rauhala voisi kysyä itseltään, että millaista on sellainen tiede, jonka tuloksia ei kukaan pysty toistamaan? Onhan ne kieltämättä hienoja tuloksia siellä koetilalla, mutta mitä ihmeen virkaa niillä on, jos viljelijä missään päin maailmaa ei pysty niitä tuloksia toistamaan käytännön viljelyssä?

Käytännön elämää seuraavasta linkistä, joka ei valitettavasti tue ollenkaan Osmon mainitsemia tieteellisiä tutkimuksia ja silloin pitää melkein todeta, että mahtaako se tiede olla jonkinlaista roskatiedettä:

LUOMUSATOTILASTO

Noita kun vertaa seuraaviin, niin on se luomun osalta aika karua luettavaa:

SATOTILASTOT TAVANOMAINEN VILJELY

Joten olisi hauska kuulla Osmon versio, että miksi tieteellisen tutkimuksen tuottama tieto luomun uskomattoman hyvistä sadoista ei koskaan toteudu käytännössä?

Tiedän kyllä vaikkapa lääketieten puolelta, että mitä se tarkoittaa, jos lääke parantaa laboratorion koeputkessa kaikki sairaudet, mutta todelliselta potilaalta ei ensimmäistäkään!

YK:n ruo­ka­oh­jel­man te­ke­mis­sä kent­tä­ko­keis­sa yli 50 ke­hi­tys­maas­sa to­det­tiin sa­to­jen kas­va­neen 80 pro­sent­tia, kun siir­ryt­tiin luo­mu­vil­je­lyyn.

Ja tämä vertailu on todettu humpuukiksi, josta voitte lukea vaikkapa täältä:

Onko luomuruoka todella meille niin hyvää kuin annetaan ymmärtää?

 

Keväällä runsaasti huomiota sai YK:n raportti, jonka mukaan luomuviljely voisi jopa tuplata sadon monissa köyhimmissä maissa. Lähes 60 maassa toteutetuissa ekoviljelyprojekteissa huomattiin, että sadot kasvoivat tuntuvasti, kun viljelijät ryhtyivät käyttämään luonnonmukaisia keinoja maaperän muokkaukseen ja tuholaisten torjuntaan.
 MTT:n Jyrki Niemi tyrmää raportin ideologisena haihatteluna. Hän kertoo, että tutkimuksessa vertailukohtana olivat hyvin alkeellinen ja ilman lannoitusta tapahtunut tavanomainen viljely ja hyvin kehittynyt luomuviljely.
 ”Tutkimusta on tulkittu niin, että luomu tuottaisi parempia satoja kuin tavallinen viljely. Se ei pidä paikkaansa.”

Tämänkin Osmo Rauhala varmasti tietää, mutta jostain syystä hänellä on intressejä levittää omaa urbaania legendaansa jutusta toiseen.

Tyy­nys­nie­mi myön­tää saa­neen­sa luo­mun eduis­ta hen­keä sal­paa­van mää­rän tut­ki­mus­tu­lok­sia Hel­sin­gin ylio­pis­tos­ta, mut­ta kuit­taa ne pa­ril­la lau­seel­la. Hän tu­keu­tuu muu­ta­man lai­tok­sen edus­ta­jan lau­sun­toi­hin pää­tel­les­sään, et­tei näyt­töä erois­ta syn­ny.

Niinpä niin, että ne olivat tyyliä "testiryhmä erotti luomun maun vehnästä". Ne olivat kuitenkin lähettäjänsäkin mukaan viitteitä ja ne viitteet on kyllä käyty läpi useissa systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa, jotka ovat kertoneet, että eroja luomun hyödyksi ei ole.

Niissä kirjallisuuskatsauksissa on käyty läpi satoja tutkimuksia luomusta ja lopputulokset ovat hyvin karuja, eli että lähes kaikki tutkimukset olivat hyvin huonoa tiedettä, eikä niitä tuloksia voi pitää tieteenä alkuunkaan, josta postasin jo aiemmin ja kerratkaa täältä ja täältä.

Ne tutkimukset, jotka täyttivät hyvän tieteen tekemisen merkit, eivät löytäneet luomusta yhtään mitään etuja, mutta Osmo Rauhalan mielestä luomun puolesta ei nyt ole niin väliä tieteen laadusta, kunhan vain markkinat pyörivät ja rahaa tulee!

Maa­lais­jär­jen käyt­tö on sal­lit­tua. Jos pel­toon ja ih­mis­ke­hoon ei lai­te­ta kiis­tan­alai­sia ke­mi­kaa­le­ja lain­kaan, ei kai niis­tä voi syn­tyä hait­to­ja­kaan?

Maalaisjärki on hyvin huono isäntä ja vielä huonompi renki. Jos me ajattelemme maalaisjärjellä, niin Maapallo on kaiken keskus ja Aurinko kiertää maata, sillä jos unohdamme tieteen selvitykset ja keskitymme vain arkijärjen tuottamiin havaintoihin, niin näin on aivan kiistatta.

Lisäksi Osmo Rauhala unohtaa tyystin sellaisia pieniä tosiasioita, että kasvinsuojeluaineet ovat nitistäneet sellaisia kasveja riivaavia tauteja ja kasvihomeita, jotka vain pieni hetki sitten sairastuttivat, usein jopa vakavasti, tuhansittain ihmisiä ympäri maailmaa.

Kasvisuojeluaineille altistumisen mahdolliset haitat ovat kuitenkin hyvin pieniä verrattuina luonnon keksimiin haittoihin, joita vaikkapa monet homeet viljelykasveissa meille tarjoavat. Viljelykasvien luonnolliset taudit/homeet voivat aiheuttaa nopean maksavaurion ja jopa kuoleman hyvin pieninä pitoisuuksina, mutta "luonto on ihana/kaunis/lempeä/" -retoriikkaan taipuvaiset uskovaiset eivät näitä tosiasioita pysty sulattamaan ensinkään.


Ja taas Osmo Rauhala unohtaa tyystin kaikki luomun sallimat kemikaalit! 


 

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Oletko seurannut tätä keskustelua?
http://www.tiede.fi/keskustelut/biologia-ja-ymparisto-f9/luomuviljelyn-nykytila-t22712-4635.html
Sielläkin kaivattaisiin järjen ääntä.

Jaska Jokunen kirjoitti...

Kiitos taas hyvästä postauksesta. Osmo on tuttavani ja oikein mukava mies. Myös hän on hieno taiteilja sekä arvostettava tuottaja.

Luomu-usko onkin hänen heikoin puolensa tai sitten kyse on vain taitavasta markkinoinnista. ;)

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

>>> Myös hän on hieno taiteilja sekä arvostettava tuottaja. >>>

Osmo Rauhala on tämän hetken ehkä tunnetuin ja jopa yksi arvostetuimmista suomalaisista nykytaiteilijoista, mutta taas pitäisi muistaa se vanha sananlasku siitä suutarista ja hänen lestistään.

Osmo Rauhala on taiteilijana myös omalla arvostusasteikollani sangen korkealla, mutta hänen mielipiteensä luomutuotannosta eivät valitattavasti kestä mitään lähempää tarkastelua, vaan ovat pelkkää mielikuvahuttua onnellisesta ja ihanasta luonnosta ennen Aatamin ja Eevan syntiinlankeemusta, mikäli tuntee vetoa heprealaisten kansantarinoihin.

Anonyymi kirjoitti...

"Ja taas Osmo Rauhala unohtaa tyystin kaikki luomun sallimat kemikaalit!"

Tietääkö kukaan miten paljon ja kuinka usein luomussa käytetään niitä sallittuja kemikaaleja? Suomessa, Euroopassa, maailmalla?

Kuluttaja mielikuvien syövereissä kirjoitti...

>>> Tietääkö kukaan miten paljon ja kuinka usein luomussa käytetään niitä sallittuja kemikaaleja? Suomessa, Euroopassa, maailmalla? >>>

Eipä tiedä, koska niiden käyttömääristä ei julkaista julkisia tilastoja, kuten tavanomaisen tuotannon käyttämistä määristä julkaistaan.

Ehkäpä luomun kemikaalit on pyhälle luomulehmälle niin kinkkinen juttu, että tilastot ovat kyllä olemassa, mutta unohdetaan jonnekin pois näkyvistä, että kiiltokuvamainen ulkosivu vain saa mitään kolhuja, eli pidetään kansa siinä uskossa, että luomu ei käytä mitään kemikaaleja.

Kuitenkin tieteellisen tiedon valossa luomun sallimat kemikaalit ovat jopa toksisempia kuin niiden synteettiset versiot, joten asia kyllä minuakin paljon kiinnostaisi.