10. joulukuuta 2013

Kuinka huuhaata tuotetaan?

Ravitsemuksen ympärillä pyörii paljon huuhaata, eli todellisuuteen perustumatonta hölynpölyä ja moni varmaan ihmettelee, että kuinka sellaista synnytetään markkinoille.

Kirjailija Joonas Konstig antoi Helsingin Sanomissa 4.12.2013 erittäin hyvän esimerkin siitä, miten huuhaata tuotetaan markkinoille ja koska hänen tuottamansa hölynpöly oli otettu ilolla vastaan valtakunnan päälehdessä, moni sitä saattaa pitää jopa totena:

Kasvirasvoilla tehdään suurta ihmiskoetta


Ainoa asia, mikä Joonas Konstigin kolumnista kävi ilmi, on se, että hän ei ole ollut koulun biologian tunneilla hereillä, etenkään silloin, kun on opiskeltu jotain kasveista. Puutteet koulusivistyksessä voisi tietenkin paikata jälkeenpäin, mutta Konstigin kirjoitus oli niin puhdasoppista huuhaata, että näin ei ole ilmeisesti tapahtunut, eikä tule tapahtumaankaan.

Joonas Konstigin tapauksessa lienee merkittävää myös se, että hänellä ei ole alan koulutusta, joka ei terveysasioissa ole lieventävä asianhaara, jos kerran jonkinlaisena asiantuntijana esiintyy.

Onneksi tämän päivän lehdessä esitettiin vastine mielipidepalstalla ja Joonaksen vilkasta mielikuvitusta sekä opiskeluajan tiedon puutteita koetti korjata Antti Kontturi, lääketieteen kandidaatti:

Joonaksen tuottama huuhaa, hölynpöly, tieteellisen tiedon vastainen potaska ei kaipaa uusintaa, sillä Antti Kontturin vastine pitää kaiken oleellisen sisällään, joten se on tässä, jos ei linkki aukene:

Ko­lum­nis­ti Joo­nas Kons­tig kir­joit­ti HS:n verk­ko­si­vuil­la 4. jou­lu­kuu­ta, et­tä kas­vi­ras­voil­la teh­dään suur­ta ih­mis­koet­ta. Ju­tun mu­kaan sa­na kas­vi­ras­va on ok­sy­mo­ro­ni, sil­lä eläi­mil­lä on yk­sin­oi­keus ras­vaan.
Kons­tig oli häm­men­ty­nyt sii­tä, kuin­ka tie­tyis­tä kas­veis­ta voi­daan saa­da ras­vai­sia öl­jy­jä. "Soi­jaöl­jy? Soi­ja on ras­va­ton pa­pu", hän kir­joit­ti.
Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen elin­tar­vi­ke­tie­to­kan­nan Fi­ne­lin mu­kaan kui­vat­tu soi­ja­pa­pu si­säl­tää 39 pro­sent­tia ras­vaa. Kons­tig oli pyö­ris­tä­nyt tä­män lä­him­pään nol­laan. Kons­tig ih­met­te­li myös, kuin­ka au­rin­gon­ku­kan ku­kas­ta pu­ris­te­taan öl­jyä. Au­rin­gon­kuk­ka­öl­jy saa­daan kas­vin sie­me­nis­tä, joi­den ras­va­pi­toi­suus on 73 pro­sent­tia.
Kons­tig oli li­säk­si huo­lis­saan kas­vi­ras­vo­jen ai­heut­ta­mis­ta per­soo­nal­li­suu­den muu­tok­sis­ta. Jot­kut tut­ki­jat ovat hä­nen mu­kaan­sa myös löy­tä­neet kor­re­laa­tion kas­vi­ras­van ja käy­tös­häi­riöi­den, ku­ten ag­gres­sion vä­lil­lä. Pub­med on tie­teel­li­sen kir­jal­li­suu­den ja jul­kai­su­jen ha­ku­ko­ne, jo­ka si­säl­tää yli 23 mil­joo­naa läh­det­tä. Ha­ku­sa­no­jen "ve­ge­tab­le fat" ja "agg­res­sion" yh­dis­tel­mä ei tuo­ta yh­tään ha­ku­tu­los­ta.
Kons­tig ei vai­vau­tu­nut tar­kis­ta­maan fak­to­ja tai tar­joa­maan to­tea­muk­sil­leen läh­tei­tä. Ar­gu­men­toin­ti oli kär­jis­tet­tyä ja fii­lis­poh­jais­ta ku­ten usein me­dian ter­veys­kes­kus­te­lus­sa. Kir­joit­ta­jal­la on va­paus kir­joit­ta­mi­sen te­ho­kei­noi­hin, jot­ka usein aut­ta­vat vies­tin pe­ril­le­me­nos­sa, mut­ta ke­tä pal­ve­lee ta­hal­li­nen tie­tä­mät­tö­myys ja asioi­den vää­ris­te­ly?
Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan ve­ren­kier­to­elin­ten sai­raus on Suo­men ylei­sin kuo­lin­syy se­kä mie­hil­lä et­tä nai­sil­la. Se ai­heut­taa noin 40 pro­sent­tia kai­kis­ta kuo­le­mis­ta. Ruo­ka­va­lion eläin­ras­vo­jen kor­vaa­mi­nen kas­vi­ras­voil­la eh­käi­see ve­ren­kier­to­elin­ten sai­rauk­sia. Läh­tei­tä täl­le to­tea­muk­sel­le on niin pal­jon, et­tä nii­den luet­te­le­mi­nen täs­sä oli­si ab­sur­dia.
Ant­ti Kont­tu­rilää­ke­tie­teen kan­di­daat­ti Hel­sin­ki

Joten se, että jokin asia on julkaistu lehdessä, ei todellakaan tarkoita sitä, että asialla olisi mitään tekemistä faktojen kanssa, sillä nykypäivän trendi on se, että facebook-tykkäyksiä saa paljon enemmän, kun keksii posketonta potaskaa ja esittää huikeita väitteitä, ilman sen kummempia todisteita väitteilleen ja mitä enemmän löytää koulunsa nukkuen selvittäneitä lukijoita, sen kiihkeämmin huuhaa leviää sosiaalisen median verkostoja pitkin ja jokainen tykkää. Minä en.

Ei kommentteja: