13. helmikuuta 2015

Geenit ruuassa pelottavat yhä

Geeneiltään muunneltu ruoka puhututtaa ja pelottaa ihmisiä yhä, yli puoluerajojen, vaikka tutkittua tieteellistä tietoa on saatavilla riittävästi sekä laajalla rintamalla.

Mutta vastaavasti rationaalisen tiedon vastapainona on yhtä paljon, ehkäpä jopa enemmän irrationaalista "tietoa", jolla on oma vankka kannattajakuntansa, jonka päätä ei rationaalinen tieto käännä yhtään mihinkään. Ja kun asiasta äänestetään yleensä huutaen, niin siinä pelissä irrationalistit ovat selkeästi voitolla.

Jukka Ruukki, HS:n tiedetoimituksen esimies, kirjoitti asiasta Hesarin pääkirjoitussivulla joitakin päiviä sitten:

Muuntogeenisen ruoan pelossa kaikuu keskiaika

 

 Lainaan tähän aluksi suoraan nyt vain kirjoituksen lopun:

Tutkijoiden valtavirran ja viranomaisten mukaan geenimuuntelu ei ole turvallisuusriski luonnolle eikä ihmisille. Epäluuloinen EU-parlamentti päätti kuitenkin tammikuussa, että yksittäinen jäsenmaa voi halutessaan kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyn alueellaan. En ihmettelisi, jos Suomi on ensimmäisten kieltäjien joukossa.

Julkisessa keskustelussa mutu ja tunteet jyräävät tiedon. Keskiajan paluu on lähellä, jos tieteen tuloksiin ei luoteta.

Päivän trendi on se, että kuka tahansa voi esittää vastaväitteen ja sen sisältö voi olla mitä tahansa ja pääasia on vain se, että vastapuoli saa äänensä kuuluville ja siitä tarjosi esimerkin Hesariin päässyt vastine:

Geeniruoan turvallisuus epävarmaa

 

Tässä kirjoituksessa me tulemmekin heti modernin demokraattisen yhteiskunnan ongelmien eteen, sillä tuo kirjoitus on julkaistu ilmeisesti tasapuolisuuden nimissä, vaikka se ei pidä sisällään kuin epämääräisiä vihjailuita tai sellaiseksi laskettavia lausahduksia.


On­gel­ma­na on kui­ten­kin se, et­tä ani har­va gee­ni­tut­ki­ja tut­kii muun­to­gee­ni­sen ruoan tur­val­li­suut­ta. Ruo­ka-ai­nei­den kiel­teis­ten vai­ku­tus­ten tut­ki­mi­nen on en­nem­min­kin tok­si­ko­lo­gien alaa. Jos gee­ni­ruoan tur­val­li­suut­ta ky­syt­täi­siin niil­tä tok­si­ko­lo­geil­ta, jot­ka ovat tut­ki­neet ni­men­omaan si­tä ja jot­ka ei­vät ole ta­lou­del­li­ses­sa suh­tees­sa Mon­san­toon tai jo­hon­kin muu­hun gee­ni­ma­ni­pu­laa­tio­ta har­ras­ta­vaan yh­tiöön, val­ta­vir­ran nä­ke­mys gee­ni­muun­te­lun tur­val­li­suu­des­ta saat­tai­si ol­la ai­van toi­nen.

Monsanto mainittu, joten siitä on hyvä lähteä kehittämään pelottelua, kuten fuugassa kehitetään vaikkapa jopa vain kahdesta tai kolmesta sävelestä melkoinen musiikillinen soppa.

Eihän toki geenimuunnellun lajikkeen turvallisuus ole pelkästään geenitutkijoiden harteilla, vaan geenimuunnellut lajikkeet joutuvat käymään läpi sellaisen turvallisuusmyllyn, että ei paremmasta väliä. Siksi yli 100 riippumatonta tiedejärjestöä on tähän mennessä ilmoittanut tieteellisten tutkimusten perusteella geenimuuntelun olevan turvallista sekä eläimille että ihmisille.

WHO, EU ja esimerkiksi FAO luottavat näihin asiantuntijoihin ja ovat omissa lausunnoissa ilmoittaneet kantansa, joka on se, että geenimuuntelu on turvallista.

British Royal Society, Yhdysvaltain tieteenedistämisjärjestö AAAS, U.S. National Academy of Sciences ja niin edelleen toteavat, että geenimuunneltu ruoka on turvallista sekä eläimille että ihmisille. Lisäksi järjestöt ovat ottaneet kantaa geenimuuntelua kohdanneeseen kritiikkiin, joka johtuu lähinnä siitä, että ihmiset pitävät geenimuuntelua luonnottomana. Geenit ilmeisesti pitäisi jättää siihen tilaan kuin mihin Jumala on ne luodessaan jättänyt. Mutta mitäpä kohtasi aikoinaan kehruukone, sähkövalo, juna, auto jne. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Jokainen osalle ihmisistä pelkoa aiheuttanut asia on kohdannut suunnatonta vastustusta. Ihmisen elimistö ei voinut kestää junan yli 40km/h suunnatonta nopeutta. Autot olivat niin vaarallisia, että niiden edessä piti Englannissa kävellä turvahenkilö heiluttamassa punaista lippua. Sähkövalo ei ollut kelvollinen kuin ehkä vain rikollisten silmille.

USDA:n eläimien ja kasvien terveydesta ja  turvallisuudesta vastaava  virasto on tehnyt vuodesta 1987 tuhansia ja taas tuhansia kenttäkokeita (vuoteen 2002 mennessä listalla oli yli 5000 kenttäkoetta) geenimuunnelluilla kasveilla ja ainoa ennustamaton tapahtuma on ollut erään kukan, petunian, odottamaton värivirhe, joka tapahtui kukan värejä säätelevissä geeneissä. Tosin tutkijat olivat vahvasti sitä mieltä, että kyseinen mutaatio olisi voinut tulla geenimanipuloimattomiin kasveihin luonnollista tietä.

Samaiset ihmiset joille Jumalan luoma on pyhää, eivät yhtään ole huolissaan siitä, että ihminen on muokannut erilaisin myrkyin ja vaikkapa säteilytyksen kautta kasvien geenejä jo 1920-luvulta suuressa mitassa, koska se on ilmeisesti luonnollista tekniikkaa, eikä suinkaan luonnotonta. Jospa Jumalakin loi luonnon monimuotoisuuden säteilyttämällä ja myrkyttämällä!

Olemme altistaneet vuosikymmeniä kasveja radioaktiiviselle säteilylle, sekä erilaisille kemiallisille myrkyille, jotta saisimme kasvien geeneihin maanviljelijöiden satotuoton kannalta suotuisia mutaatioita, eikä tästä asiasta ole kenelläkään mitään pahaa sanottavaa. Lisäksi ns. vanhojen menetelmien kautta luoduille lajikkeille ei ole olemassa mitään vaatimuksia niiden turvallisuuden suhteen tai että miten ne mahdollisesti risteytyvät luonnon kasvien kanssa.

Sellaista on homo sapiensin logiikka.

Gee­ni­ruo­ka­kriit­ti­syy­den ylei­syyt­tä tut­ki­ja­yh­tei­sös­sä hei­jas­taa En­vi­ron­men­tal Scien­ces Eu­ro­pe -tie­de­leh­des­sä tam­mi­kuus­sa jul­kais­tu kir­joi­tus, jon­ka ot­sik­ko on "Tie­teel­lis­tä yk­si­mie­li­syyt­tä gee­ni­ma­ni­pu­loi­tu­jen or­ga­nis­mien tur­val­li­suu­des­ta ei ole ole­mas­sa". Kan­nan­oton al­le­kir­joit­ta­nei­den 300 tut­ki­jan mu­kaan on­gel­man rat­kai­sua vai­keut­taa se, et­tä ra­hoi­tus­ta yh­tiöis­tä riip­pu­mat­to­maan tut­ki­muk­seen on vai­kea saa­da ei­kä ole­mas­sa ole­vien tur­val­li­suus­tut­ki­mus­ten ai­neis­to ole va­paas­ti saa­ta­vil­la.

Nyt tulemme vaikeuteen tehdä tiedettä huutoäänestyksellä. Toki löydämme asiasta kuin asiasta henkilöitä, jotka ovat toistensa kanssa eri mieltä ja he voivat olla sitä hyvin painokkaastikin. Voimme löytää erilaisilla titteleillä varustettuja henkilöitä, jotka ovat jonkun toisen kanssa eri mieltä.

Tosin nyt olemme taas siinä tilanteessa, että miksi nämä 300 ihmistä valehtelevat vai eivätkö he tiedä, että miten tieteellisiä tutkimuksia löydetään ja miten niitä saa luettavakseen parilla hiiren klikkauksella, jos itse on aktiivinen toimija jossakin tiedeyhteisössä?

Tässä nyt alkuun aika tuore gmo-vastustajien lempiaiheesta, että geenimuunnelluista kasveista ei ole mitään hyötyä viljelijälle tai ympäristölle:

A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops

 

Uusin Nature Biotechnology (helmikuu 2014, vol 33) pitää sisällään juttua aiheesta ja tämäkin on helposti saavutettavissa jos olet alalla ja jonkin tiedeyhteisön palveluksessa:


 Mutta En­vi­ron­men­tal Scien­ces Eu­ro­pe on siis sellainen avoin verkkoyhteisö, jossa lähes kuka tahansa saa julkaista melkein mitä tahansa. Esimerkiksi surullisen kuuluisa Gilles-Eric Seralini on saanut julkaistua valheelliset ja virheelliset tutkimuksensa tämän brändin alla.

 Toki on sanottava, että En­vi­ron­men­tal Scien­ces Eu­ro­pe ei ole sieltä pahimmasta päästä, mutta näiden avoimien julkaisukanavien synniksi on muodostunut se, että heidän politiikkansa julkaisujen suhteen on usein hyvin häilyvä ja linjaton. Heidän ilmeisen hyvää tarkoittava linjansa on se, että he julkaisevat sellaista tieteellistä materiaalia joiden julkaisu on muissa paikoissa hylätty vaikkapa tutkimuksen sisältämien epäkohtien ja suoranaisten virheiden vuoksi. He ovat ottaneet linjakseen sen, että kaikkien kukkien pitäisi saada kukkia ja he sitten antavat kaikkien kukkien kukkia. Tällaisella toiminnalla voi tietenkin olla hyviäkin seuraumuksia, eli jokin tutkimus voi päästä muiden tutkijoiden tietoisuuteen, joka muuten olisi hautautunut jonnekin kellariin, mutta nyt vain on niin ikävästi, että tämän avoimien verkkoyhteisöjen linjan/linjattomuuden ovat ottaneet irrationalistit erityiseen suojelukseensa.

Julkaisujen ihmeellisestä maailmasta Paholaisen Asianajaja valottaa lisää tätä sinistä osiota klikkaamalla.

Mutta kuten Seralininkin tapaus osoittaa, avoimien yhteisöjen linjaa käytetään myös väärin, eli huonot ja jopa täysin virheelliset tutkimukset saattavat saada palstatilaa ja perusteena käytetään sitä, että se on jossakin julkaistu tutkimus.

Kuten tässäkin tapauksessa. Näiden 300 allekirjoittaneen mielestä riippumattomia tutkimuksia on vaikea saada käsiinsä lisätutkimusta varten sekä etenkin niiden puolueetonta kritisoimista varten, sillä siihen tiede ja sen tekeminen perustuu. Väite ei pidä paikkaansa, vaan tutkimuksia on saatavilla pilvin pimein. Heidän ongelmansa vain taitaa olla se, että heillä on jonkin vakaumuksen kautta kielteinen suhtautuminen geenimuunteluun ja koskapa he eivät voi sitä kritisoida julkisen tieteellisen tutkimuksen kautta, heidän ainoaksi kanavakseen jää luoda epämääräisiä vihjailuita siitä, että geenimuuntelu saattaa olla haitaksi, mutta meidän ei anneta ottaa siitä selvää.

He eivät voi kritisoida geenimuuntelua niiden melkein 700 tutkimuksen kautta, joista noin 58 % on tehty täysin geeniteknologiasta ja sen rahoista riippumattomien tahojen tiedeyhteisöissä, koska ne osoittavat, että mitään kritisoitavaa ei ole.

Siksi nämä 300 ihmistä koettavat vihjailla, että on olemassa vaaroja jotka he voisivat näyttää toteen, jos he pääsisivät käsiksi yristysten "salaisiin" tutkimuksiin, jotka osoittavat meille kammottavia haittoja, mutta nämä piilotetaan, jotta yritykset voisivat tuoda kauppoihin tuotteita, jotka tappavat niiden käyttävät kammottaviin sairauksiin muutamissa vuosissa, enimmälläänkin vain muutamissa vuosikymmenissä.

Lisäksi he vaativat koko ajan enemmän ja enemmän asioita, joita ei voi toteuttaa. Ensin vaaditaan vuosikymmenen kestäviä kokeita geenimuuntelun turvallisuudesta. No nyt kun niitä on, niin vaaditaan useita vuosikymmeniä kestäviä tutkimuksia. Kunhan ne on saatu, vaaditaan vuosisatoja  kestäviä tutkimuksia, jotta voimme olla täysin varmoja jne jne jne jne.

Tällaista on homo sapiensin logiikka.

Raamatulliset kreationistit käyttävät samaa taktiikkaa ujuttaessaan luomisoppia kouluihin biologian tunneille, eli he etsivät käsiinsä ihmisiä, joiden kristillinen vakaumus ohittaa heidän tiedemiehen etiikkansa ja he luovat epäilyksiä ja vihjailevat omituisia asioita. He taluttavat esiin tieteilijöitä, vaikkapa syvän kristillisen vakaumuksen omaavan matemaatikon joka todistaa, että tiedemaailma ei ole suinkaan yksimielinen evoluutioteoriasta, vaan tiedemaailma on hyvin hyvin eripurainen evoluutiosta ja siksipä sitä ei pitäisi opettaa tieteellisenä teoriana, ennen kuin asiasta ollaan 100 % yksimielisiä.

Mennäänpä sitten salaliittojen logiikkaan. Jos te olisitte töissä "salaisena" tutkijana tekemässä "salaisia" tutkimuksia jossakin murhanhimoisessa yrityksessä, niin kannattaisiko pitkällä tähtäimellä nauttia palkkaa sellaiselta taholta, joka luulee asiakkaiden tappamisen olevan hyvä asia tuotteen tulevaisuuden myynnin kannalta?

Salaliitot eivät yleisesti ottaen ole kovin järkeviä, mutta jostain syystä elintarviketeollisuuden ympärillä salaliitoista on tullut järkyttävän epäloogisia, sillä vaikka osa ihmistä voi olla perusluonteeltaan pahoja yhdistettynä ahneuteen ja he haluavat tehdä rahaa keinolla millä hyvänsä, niin en usko yhdenkään vähänkään rahasta mitään ymmärtävän tahon olevan niin tyhmä, että hän kuvittelee tienaavansa sillä, että myrkyttää, sairastuttaa ja jopa tappaa asiakkaansa tietoisesti.

Ruuan ympärillä mikään salaliitto ei ole riittävän typerä, että ihmiset lakkaisivat uskovansa siihen, vaan mitä ihmeellisimmät aivopierut tuntuvat uppoavan "valistuneisiin" kuluttajiin.

Ajatellaanpa sellaista salaliittoa että jokin suunnistusvälineitä valmistava yritys on tuonut markkinoille suunnistusvalon, joka saattaa sammua silloin, kun suunnistaja on pimeimmässä metsässä ja täten suunnistaja saattaa kuolla kun ei pääse metsästä pois. Lisäksi salaliittoon kuuluu sellainen juonipaljastus, että firma oli saanut tämän selville suunnistusvalon kenttäkokeissa, mutta silti he päästävät tuotteen markkinoille, koska he haluavat rikastua! Lisäksi juoneen kuuluu se, että suunnistusvaloa käyttävä yritys on kieltänyt salaisella tiedotteella omia työntekijöitään käyttämästä suunnistuskilpailuissa tätä valoa, koska tietää sen vaarat.

Uskoisitteko tuollaisia väitteitä?

En minäkään, mutta maailma on siitä ihmeellinen paikka, että luomuruokafanaatikot ja geenipelkofanaatikot keksivät tuollaisia väitteitä vaikkapa Monsantosta ja uskovat niihin aivan koko sydämestään. GMO-vapaa Suomen facebook-sivuilta voitte lukea näistä ihmeellisyyksistä. Siellä ihmiset aivan vakavissaan esittävät väitteitä, että Monsanton työpaikkaruokaloissa ei saa tarjota geenimuunneltua ruokaa, koska Monsanto tietää sen tappavaksi, vaan Monsanton salaisissa ohjeissa saa ruokaloissa tarjota vain luomuruokaa. Lisäksi jostain syystä Luomu-ryhmässä jaetaan aivan samoja huuhaa-juttuja, jopa Luomu-liiton johtohenkilöiden taholta.

Jos geenit ruuassa pelottavat, niin tietoa, oikeaa tietoa on kyllä saatavilla enemmän kuin ehdit eläessäsi lukea, mutta jos sinua kiinnostaa enemmän salaliittohörhöilyt, niin voit jatkaa pelkäämistä aivan vapaasti.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Loistava kirjoitus, kiitos kiitos kiitos!!!

Anonyymi kirjoitti...

Hmmm, ei ollut kyllä kovinkaan asiallisesti kirjoitettu teksti.

Anonyymi kirjoitti...

http://rationalwiki.org/wiki/Judy_Carman

Judy Carmanin "Seralini 2.0" tuntuu nyt olevan kova juttu, kun Seralinin huuhaatutkimuksiin ei enää kehdata viitata. Kannattaa tutustua myös tähän aussi"tutkijaan"...